Select Page

NAJ SE VAM PREDSTAVIMO

PŠ Dvor je ena od treh PŠ OŠ Žužemberk.
• Telefon: 07 38 85550,
Št. telefafaksa: 07/3885550,
E- pošta: projekt2.osnmzu@guest.arnes.si,
Kontaktna oseba: ga. Zvonka Struna
• Vizija šole: Spodbujanje vsestranskega razvoja telesnih in duševnih sposobnosti otrok, vzgoja osebnosti, konkurenčno znanje, poti do znanja in odpiranje šole v kraj in širši prostor.
• Šolski okoliš: Dvor, Vinkov Vrh, Trebča vas, Sadinja vas, Mačkovec, Gornji in Dolnji Koti, Podgozd, Jama, Lašče, Klopce, Stavča vas.
• Število učencev: 56 (število šolarjev je glede na zadnja leta v rahlem porastu).

 

 

DSC00627-1

dvorsola       Šolsko leto 2014/15

Pouk v šolskem letu 2014/15 se je pričel v ponedeljek, 1. septembra 2014 in se bo predvidoma končal v sredo, 24. junija 2015.

Ocenjevalna obdobja

Zaključek ocenjevalnega obdobja in razdelitev obvestil oziroma spričeval:

1. ocenjevalno obdobje:
• od 1. septembra 2014 do 31. januarja 2015
2. ocenjevalno obdobje:
• od 1. februarja 2015 do 24. junija 2015 (za učence od 1. do 8. razreda)
Prazniki in počitnice

1.9.2014 začetek pouka
27.10. – 30.10.2014 jesenske počitnice
31.10.2014 dan reformacije
1.11.2014 dan spomina na mrtve
25.12.2014 božič
26.12.2014 dan samostojnosti in enotnosti
27.12. – 31.12.2014 novoletne počitnice
1.1.2015 novo leto

2. 1. 2015 pouka prost dan
8.2.2015 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
14.2. – 15.2.2015 informativni dan v srednjih šolah
24. 2. – 28.2.2015 zimske počitnice

6. 4. 2015 velikonočni ponedeljek
11. 4. 2015 nadomeščanje pouka 2. 1. 2015
27.4.2015 dan upora proti okupatorju
28.4.2015 – 30.4.2015 prvomajske počitnice
1. in 2.5.2015 praznik dela
25.6.2015 dan državnosti

Organizacija dela in kadrovska zasedba v šolskem letu 2014/15

Prva triada

Razred

Razrednik

Št. učencev  

ga. Danijela Perko

14

2.

ga. Marta Baša

15

3.

ga. Mateja Cvitkovič

12

 Druga triada

 

Razrednik

Št. učencev     

4.

ga. Zvonka Struna

17

Podaljšano bivanje

 

Strokovni delavci izvajalci

Št. učencev  

PB 1.

ga. Mira Hrovat, ga. Sanja Strojin

24

PB 2.

ga. Darja Sedaj, ga. Milena Legan, ga. Irena Prodanič

27

     

Jutranje varstvo

 

Strokovni delavci izvajalci

Št. učencev     

4.

ga. Mira Hrovat, ga. Marta Baša, ga. Mateja Cvitkovič  

26

 

dvor2       Dopoldanski pouk – ure so dolge 45 minut

 

Predura  

7.30 – 8.15              

 

odmor            

 

1.ura

 

8.20 – 9.05

 

odmor

malica od 1. do 4.r

2.ura

 

9.25 – 10.10

 

odmor

 

3.ura

 

10.15 – 11.00

 

odmor

 

4.ura

 

11.05 – 11.50

 

odmor

kosilo od 1. do 4.r.

5.ura

 

12.20 – 13.05

 

odmor

 

6.ura

 

13.10 – 13.55

 

Podaljšano bivanje, jutranje varstvo

 

JV

6.00   – 8.00

PB I:                                                                 

12.10 – 16.00

PB II.

13. 10 –   16.00

   
   

 

pb

1. Pouk

Še tako velik projekt se začne z majhnimi koraki.

prviV 1. razredu je po predmetniku 20 ur pouka in 1 ura dopolnilnega oziroma dodatnega pouka tedensko. Eden od glavnih ciljev prvega razreda je socializacija otrok in navajanje na novo okolje. Učence se navaja na samostojnost in na prevzemanje odgovornosti, sodelovanje v skupini, upoštevanje razrednih in šolskih pravil. Delo bo usmerjeno na otroka in na njegove sposobnosti, zato se delo znotraj oddelka diferencira in individualizira. Preko različnih dejavnosti otrok krepi samopodobo in pridobiva na samozavesti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve..

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši ustno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocen.

Delov prvem razredu bosta vodili razredničarka.

drugiV drugem razredu so otroci že oblikovana skupina, in so pripravljeni na različne načine dela. Delo je nadgradnja prvega razreda. Poudarek je na opismenjevanju, branju. Pri samem delu si želimo, da bi otroci dobro in hitro napredovali, zato učne strategije prilagajamo otrokovim zmožnostim v oblikah učne diferenciacije in individualizacije, glede na temeljne cilje v drugem razredu.

Na vsakega posameznika gledamo kot celovito osebnost, zato mu omogočamo razvoj tako na osebnostnem, kot tudi na telesnem, čustvenem in intelektualnem področju. V sam pouk učitelji vnašamo novosti s področja izobraževanja in metodologije v oblikah različnih učnih pristopov in v povezavi s šolskimi projekti.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve.

Učenci so skozi celo leto opisno ocenjeni. Napredek se spremlja vsakodnevno preko sprotnega preverjanja znanja. Ob polletju so starši pisno obveščeni o otrokovem napredku na učnem področju, ob koncu šolskega leta pa starši prejmejo pisno opisno ocene.

tretjiV tretjem razredu je v ospredju programa dela je še vedno proces opismenjevanja, saj želimo pri učencih doseči takšno stopnjo opismenjenosti, da jim bodo strategije branja, pisanja, poslušanja in govorjenja postale pripomoček za učinkovito učenje ter reševanje problemov. V tretjem razredu je tedensko 22 ur pouka. Učni predmeti so v urnik razporejeni po predmetniku. Učenci V 3. razredu svoje znanje pridobivajo skozi različne pristope. Z integracijo ciljev se otrokom ponuja različne poti do znanja ter se jih spodbuja h globalnemu dojemanju. Skozi vsakdanje delo imajo učenci možnost učenja in utrjevanja različnih socialnih veščin, potrebnih za dobro medsebojno sodelovanje in prijetno razredno klimo.

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 4 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 3 tehniške dneve ter enotedenski tečaj plavanja v ČŠOD Ptuj.

Učenci so prvič ocenjeni številčno. Napredek otrok bomo spremljali skozi celo leto ter znanje pred ocenjevanjem preverjali. Ob poletju starši dobite izpis ocen ob koncu šolskega leta pa številčno spričevalo.

cetrti 

 V 4. razredu je za učence 25 ur pouka tedensko. Učence bomo navajali na skupinsko delo, delo v dvojicah in samostojno učenje. Upoštevali bomo sposobnosti učencev in bomo delo diferencirali. Delo bo usmerjeno na otroka. Prilagojeno bo otrokovim zmožnostimin njegovim potrebam po varnosti in pozitivnemu samovrednotenju.

Učenec bo sproščeno preizkušal svoje sposobnosti pri reševanju problemov in razvijal svojo ustvarjalnost. Veliko časa bo posvečeno socializaciji, ustnemu in pisnemu izražanju, dramatizaciji in igri vlog. Poudarek bo na strategijah, poteh do znanja. Delo bo skozi celo leto vezano na manjše in večje projekte, ki jih bomo nizali glede na učno snov predmetnika 4. razreda. V projekte bodo vključeni specifični cilji različnih predmetov, ki se bodo medpredmetno povezovali, dopolnjevali, poglabljali ali nadgrajevali

Poleg rednega pouka imamo še 15 dni dejavnosti. Od tega 5 športnih dni, 3 kulturne dni, 3 naravoslovne dni in 4 tehniške dneve, delno jih bomo izvedli v CŠOD Lipa, 22. in 23. aprila 2014.

Učenci so ocenjeni številčno. Napredek učencev bomo spremljali skozi vse šolsko leto preko diagnostičnega preverjanja znanja (ugotavljanje predznanja) ter njihovem napredku v razumevanju, doživljanju, zapomnitvi in spremljanju učne snovi. Pred ocenjevanjem bomo učno snov ponavljali, utrjevali in preverjali razumevanje. Pri zaključevanju ocen bomo upoštevali tudi sodelovanje in prizadevnost skozi celo šolsko leto.

naloge                      Domače naloge

Domača naloga nima le izobraževalnega ampak tudi vzgojni pomen. Namen domačih obveznosti je pridobivanje delovnih navad, utrjevanje šolske snovi. Včasih je treba kaj raziskati, poiskati, povprašati… Tako pridobljeno znanje bo zagotovo dolgotrajnejše.

pb1Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 4. razreda. V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

Pouk PB se začenja se ob 12.20, zaključi pa ob 16.00 uri. Učenci so razdeljeni v OPB skupine. Ob 15.15 se začne piramidalno združevanje skupin, zaradi padanja števila učencev.

Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

sprostitveno dejavnost (počitek ob poslušanju pravljic, sprostitvene igre na igrišču, v telovadnici, v razredu,…)

prehrano

samostojno učenje (razgovor o delu v šoli, igrice za oblikovanje skupine, ponovitev snovi, pisanje domače naloge, učenje,…)

ustvarjalno preživljanje časa (glasbene, likovne, športne, literarne,… zaposlitve) 

  • naloge1Jutranje varstvo
  • Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00 ure. Učence zjutraj sprejemajo učitelji po naslednjem razporedu:

 interesneInteresne dejavnosti

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja in so del razširjenega programa osnovne šole. Omogočajo odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in jih usposabljajo za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci se odločijo za vključitev v interesne dejavnosti prostovoljno.
Šola ob začetku šolskega leta pripravi izbor interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šolski mentorji in drugi partnerji, zunanji sodelavci:
•dramski krožek za učence od 1. do 4. r.. ga. M. Baša,
• ustvarjalno/ prometni krožek, za učence 3. in 4. r., ga. Z. Struna,,
•otroški pevski zbor, za učence od 1. do 4. r., gdč. K. Avsenik,
•krožek angleščine, 3.r., ga. M. Kramar Šteh,
•čebelarski krožek, za učence 3. in 4. r., g. M. Potočar,
•RK, za učence 4.r., ga. Z. Struna,
•angleške urice, za učence 1. in 2.r., ga. Danijela Perko,
•računalniški krožek, za učence 3. in 4. r., ga. H. Smrke,
•ustvarjalno preživljanje prostega časa. za učence 3. in 4. r., ga. M. Cvitković.

Šola je vključena v projekt Zdrav življenjski slog. Dodatne ure ŠPO in zdravega načina življenja vodi g. M. Kužnik za učence vseh razredov PŠ Dvor.
Učenci lahko obiskujejo na centralni šoli šah. V povezavi s centralno šolo poteka tudi planinsko pohodna dejavnost, vanjo se vključujejo tudi naši učenci. Preko šole organizira otroška nogometna šola Portoval v popoldanskih urah nogomet za deklice in dečke od prvega do četrtega razreda.

tekmovanja  Tekmovanja

Na naši šoli že vrsto let spodbujamo tekmovanja na različnih področjih: naravoslovnem, družboslovnem, jezikovnem, športnem, ustvarjalnem. S tem:
• poglabljajo znanja na izbranih področjih,
• razvijajo delovne navade,
• razvijajo različne sposobnosti (koncentracijo, povezovanje znanj, branje, logično mišljenje, izražanje,…)
• ustvarjajo bogatejši odnos z učiteljem – mentorjem.
Učenci se na tekmovanje prijavijo pri mentorju – vodji tekmovanja.

 

Predmet

Organizator, mentor

Razred

Datum šolskega tekmovanja

Logika- logična pošast

ZRSŠ, ga. Anja Gruden

2. do 4. razred

 

Slovenščina(Cankarjevo)

ZRSŠ, razredniki in ga. Š. Robič

2. do 4. razred

04.12.2014

Matematično tekmovanje

(Kengeru)

DMFA, razredniki in ga. I. Špilar

1. do 4. razred

20.03.2015

Cici vesela šola

MKZ, razredniki,

1. do 4. razred

12.03.2015

Čisti zobje

ZD Novo mesto, razredniki

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

MAT tekmovanje RJI

Antus Jesenice, razredniki

1. do 4. razred

april 2015

BZ

ZRSŠ, razredniki

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

športni znački Zlati sonček, Krpan

ZRSŠ, učitelji ŠPO

1. do 4. razred

celo leto, zaključek maj, 2015

 

Cilj programa Zlati sonček je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovana tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.
Športni program Zlati sonček traja štiri leta in poteka na štirih ravneh. Vsebinsko se skozi te štiri ravni prepleta rdeča nit, tako da se vse štiri ravni smiselno povezujejo in dopolnjujejo.
Vrste programov in medalje:
– program A se izvaja v vrtcu (zadnje leto pred vstopom v šolo) – mala modra medalja
– program B poteka v prvem razredu – mala zlata medalja
– program C poteka v drugem razredu – velika modra medalja
– program D poteka v tretjem razredu – velika zlata medalja
Če otrok ne opravi vseh nalog v posameznem programu, dobi za sodelovanje DIPLOMO ZLATI SONČEK.
Program Krpan bogati šolsko športno vzgojo z dodatnimi motivacijskimi prijemi, hkrati pa odpira prostor za tiste športne vsebine, ki se navadno na rednih urah ne morejo udejanjati. Poglavitni cilj tega programa ni tekmovalna športna dejavnost, medsebojno merjenje sposobnosti ali celo odkrivanje nadarjenih športnikov. Če je komu treba posvečati posebno pozornost, jo je treba tistim, ki so v športnih spretnostih manj uspešni ali navadno stojijo bolj ob strani.
Športni program Krpan traja tri leta in se izvaja od 4. do 6. razreda devetletke.
o 4. razred – Bronasti Krpan – BRONASTA MEDALJA
Razredniki se sami odločajo za sodelovanje v šolskih in javnih projektih ter natečajih.

Projekti, prireditve, eko naloge, solidarnost,..

Projekta cele PŠ sta Moja domovina Slovenija in Veseli december. 4. r. izvaja celoletni projekt Rastemo s knjigo. Vključili se bomo v projekt, ki ga bo organizirala centralna šola. Organiziramo dve javni prireditvi: za dan samostojnosti in enotnosti in za kulturni praznik. Pripravimo še tri šolske prireditve: ob zaključku koledarskega leta, ob dnevu upora in prazniku dela ter ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti. Izvedemo tri zbiralne akcije papirja. Sodelujemo v solidarnostnih akcijah, ki jih organizira centralna šola. Celo leto pa zbiramo zamaške, tonerje in odpadne baterije ter posebno skrb posvečamo okolju. Redno ločujemo odpadke pri prehranjevanju in vsakdanjem šolskem delu. V novembru izvedemo ustvarjalne delavnice s starši in izdelujemo izdelke za dobrodelni bazar. Izdelamo drobna darila in obdarimo starostnike iz našega okrožja ter sodelujemo z društvi v naših krajih.

sastanekGovorilne ure in roditeljski sestanki 2014/15

 

 

                          1. – 4. razred                  

21.10.2014 (od 15.00 do 16.30)

18.11.2014 (od 15.00 do 16.30)

16. 12. 2014 (od 15.00 do 16.30)

20.01.2015 (od 15.00 do 16.30)

17.03.2015 (od 15.00 do 16.30)

21.04.2015 (od 15.00 do 16.30)

19.05.2015 (GU ali RS) (od 15.00 do 16.30)

V dopoldanskem času bodo govorilne ure vsak tretji teden v mesecu po urniku oz. po individualnem dogovoru z učiteljem.

Roditeljski sestanki

 

           1. do 4. razred          

TOREK   ob 16. 30           

9.09.2013
13.11.2013
17.02.2014
maj (GU ali RS)

 

VRT-DVOR_004-1

 

 

KRATKA ZGODOVINA ŠOLE DVOR

Začetki šolstva na Dvoru segajo v daljno leto 1841, ko so pričeli s fužinarsko šolo v cerkovnikovi hiši, v stari šolski stavbi pa so pričeli s poukom leta 1874. V začetku je bila šola enorazredna. Šolsko leto so pričenjali in zaključevali s slovesno mašo, učenci pa so se učili branja, pisanja, računanja, verouk, posvetno moralko in osnovne pojme iz gospodarstva. Leta 1904 pričnejo tudi s ponavljalno šolo.
Trirazrednica je šola postala 1925, ko postane pouk učinkovitejši, saj vsem učencem omogočijo dostop do učnih knjig. Štirirazrednica postane šola 1932 leta in povprečno je v šolo vpisanih 250 otrok. Življenje na Dvoru je bilo pred drugo svetovno vojno kulturno pestro in zasluge za to so imeli tedanji učitelji, ki so delovali narodno buditeljsko in prosvetljevalsko. Med drugo svetovno vojno je bila šola bombardirana, porušeni del poslopja so obnovili leta 1947 ter pouk organizirali v petih, nato šestih in sedmih razredih. Zaradi sprememb v organizaciji pouka pa je šola 1962 leta postala podružnica šole Žužemberk, kar je še danes. Leta 1986 prizidajo šoli še vrtec, ki deluje v dveh oddelkih. Za najmlajše otroke je varstvo organizirano v DV Gliha.
Jeseni leta 2006 smo se preselili v novo šolo, ki ima zanimivo lokacijo nad Krko in je brez škodljivega radona, ki nas je pregnal iz stare šole. V novi šoli je tudi VVE Dvor, najprej trije, nato štirje oddelki, ki so iz leta v leto bolj polni, saj se število otrok povečuje.

KJE NAS LAHKO NAJDETE?

V slikoviti dolini ob Krki, tam, kjer dolenjska lepotica tvori največje slapove na naravnih lehnjakovih pragih, leži vas Dvor. V kraj se lahko pripeljemo iz treh strani: iz ljubljanske mimo Ivančne Gorice in Žužemberka, iz Kočevja ob robu največjega slovenskega gozda Kočevskega Roga ter iz Novega mesta po cesti do Soteske s porušenim gradom in obnovljenim Hudičevim turnom čez vinorodne kraje.
Kraj leži sredi neokrnjene narave, zrak je tu čist, Krka pa primerna za ribolov, čolnarjenje in kopanje.
Dvor pa nudi tudi druge turistične zanimivosti. V Kulturnem domu Dvor je stalna razstava izdelkov; nastalih v železovi tovarni- železolivarni, ki je bila v času delovanja (od 1796 l. do 1891 l.) po kvalitetnih izdelkih znana po vsej Evropi. Lastniki tovarne so bili Auerspergi, delavci pa poleg domačinov tudi Čehi in Italijani. Ohranjena poslopja železarne in restavrirana kupolna peč še pričajo o nekdanji veličini kraja. Obiskovalci pa lahko tudi obiščejo bližnji cerkvici (Mačkovec, Trebča vas) in rojstno hišo filologa in jezikoslovca dr. Frana Bradača na Jami, se povzpnejo na Sv. Peter (888m), se sprehodijo med vinogradi in zidanicami ali pa po rimski cesti, si ogledajo kraško Bobnovo jamo ali ostanke keltske naselbine na Vinkovem Vrhu,…
Na Dvoru je danes več trgovin, gostišč, obrtnih delavnic, pošta, ribogojnica in podružnična šola.

 

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost