Select Page

ZGODOVINA

Začetki šolstva v Žužemberku segajo v 18. stoletje, ko je vladarica Marija Terezija odredila obvezno šolanje otrok. Pouk branja in pisanja je potekal priložnostno. Poučevali so župnik, kaplan ali mežnar v župnišču ali v svojem stanovanju. Leta 1827 je bila ustanovljena enorazredna šola pri župnijski cerkvi Sv. Mohorja in Fortunata. Pouk se je ob koncu šolskega leta zaključil s preizkusom znanja otrok, kjer so bili prisotni tudi dekan, predstavniki lokalne skupnosti in starši. Najboljše učence so zapisali v »Zlato knjigo«.

Kmalu se je pojavila potreba po novih šolskih prostorih. Leta 1874 so Žužemberčani sami zgradili šolo blizu grajskega trga, ki je leto zatem postala dvorazredna in  nato do leta 1926 šestrazredna.

Sledila je druga svetovna vojna, ki je v Žužemberku in celotni Suhi krajini pustila močan pečat,  tudi zato, ker je bila leta 1943 šola požgana. Takratni upravitelj ni uspel rešiti arhiva, žal tudi ne »Zlate knjige« učencev. Učitelji so pričeli poučevati mladino na svojih domovih. Pouk so pogosto prekinjala bombardiranja.

Po vojni so na ruševinah stare zgradili novo šolo. Že leta 1948 ustanovijo osemletko. S krajevnim samoprispevkom leta 1966 šolo povečajo z izgradnjo severnega prizidka, ki mu v osemdesetih letih sledi še drugi prizidek. Kljub temu šola kmalu ni več zadostila prostorskim potrebam. Pouk je potekal v dveh izmenah, dopoldne in popoldne. V začetku 90-ih je šola dobila novo telovadnico.

Leta 1997 ustanovijo javni vzgojno–izobraževalni zavod Osnovna šola Žužemberk. Poleg matične šole je vključevala tudi podružnične šole: Ajdovec, Dvor, Šmihel in vrtec.

avtorici: Martina Volk in Majda Pucelj

GESCHICHTE

Die Anfänge des Schulwesens in Žužemberk  gehen ins 18. Jahrhundert zurück, als die  Kaiserin Maria Theresia die Schulpflicht für Kinder einführte. Schreib- und Leseunterricht fand gelegentlich statt und wurde von dem Pfarrer, dem Kaplan oder dem Küster im Pfarrhaus oder bei ihnen zu Hause ausgeführt.  Im Jahr 1827 wurde eine einjährige Schule bei der Pfarrkirche des heiligen Mohors und Fortunats gegründet. Der Unterricht endete mit einem Test für die Schüler und dabei waren auch der Dekan, die Vertreter der lokalen Gemeinschaft und die Eltern anwesend. Die besten Schüler wurden in das »Goldene Buch« eingetragen.

Bald entstand der Bedarf nach neuen Schulräumen. Die Bewohner Žužemberks bauten im Jahr 1874 neben dem Burgplatz (orig. Grajski trg) selbst eine Schule, die ein Jahr später zweiklassig wurde und dann bis zum Jahr 1926 sechs Klassen hatte.

Der zweite Weltkrieg hat das Schulwesen in Žužemberk und im ganzen Gebiet von »Suha krajina« sehr geprägt, vor allem auch, da die Schule im Jahr 1943 niedergebrannt wurde. Der damalige Verwalter der Schule konnte das Archiv nicht retten, leider auch das »Goldene Buch« nicht. Die Lehrer begannen, die Schüler zu Hause zu unterrichten. Der Unterricht wurde oft wegen Bombardierungen unterbrochen.

Nach dem Krieg baute man auf den Ruinen der alten Schule eine neue. Schon im Jahr 1948 gründete man eine achtjährige Grundschule. Mit Mitteln des lokalen Eigenbeitrags wurde 1966 die Schule vergrößert, gebaut wurde der nördliche Anbau. In den achtziger Jahren kam dann noch ein Anbau dazu. Trotzdem konnte die Schule bald den räumlichen Bedürfnissen nicht nachkommen. Der Unterricht verlief turnusmäßig, vormittags und nachmittags. Anfang der neunziger Jahre bekam die Schule eine neue Turnhalle.

Im Jahr 1997 wurde die öffentliche Erziehungs- und Bildungsanstalt Grundschule Žužemberk gegründet. Neben der Zentralschule schließt die Anstalt auch den Kindergarten und die Filialschulen Ajdovec, Dvor und Šmihel ein.

prevod besedila: Katja Hribar

ŽUŽEMBERK PRIMARY SCHOOL –  HISTORY

The beginnings of schooling in Žužemberk date back to the 18th century School Reform, when compulsory schooling was introduced under the Empress Maria Theresa. At first there were occasional reading and writing lessons taught by the parish priest, chaplain, or the sexton, and they were held at the parish or the teachers’ homes.

In 1827 a single-class school was founded at Žužemberk parish church of St Hermagoras and Fortunatus (Sv. Mohor in Fortunat). The school year was concluded by a final exam, which was taken in the presence of the dean, the local community representative and the parents. The best pupils were entered into the school’s “golden book” of excellence.

Soon there was an emerging need for larger school premises, and the people of Žužemberk built a school on their own near the castle square in 1874. A year later, the school had two classes, and in the years to follow six classes until 1926.  

World War II followed, leaving a strong impact on the whole of the Dry Carniola region (Suha Krajina), also owing to the school being burnt down in 1943. Unfortunately, neither the archives nor the »golden book« were saved from the fire. The teachers began educating pupils in their own homes, and the lessons were frequently interrupted by bombings.

After the war, a new school was built at the ruins of the old one. As early as 1948 the 8-year schooling was introduced.  With the help of the local people’s self-imposed contribution, a north extension to the school was built in 1966, followed by an additional extension in the 1980s. Nevertheless, the school soon became too small, and lessons were held in two shifts, morning and afternoon. In the beginning of the 1990s, the school acquired a new gym.

In 1997, the public educational establishment of Žužemberk Primary School was founded, and has since then consisted of Žužemberk central school, subsidiary schools Ajdovec, Dvor and Šmihel, and a nursery school.

prevod besedila: Darja Zorman

(Skupno 455 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost