Select Page

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje obvešča o razpoložljivih novih prenosnih računalnikih za izposojo, ki so na voljo za šolo-obvezne otroke, kjer vabimo šole, da delijo informacije s starši in skrbniki. Upravičenci lahko vlogo oddajo do razdelitve razpoložljivih prenosnih računalnikov (vendar najdlje do 22. 6. 2024).
Izbranemu vlagatelju se dodeli prenosni računalnik v izposojo za dve (2) leti, obdobje pa se lahko na predlog upravičenca podaljša. V primeru, da je po poteku obdobja izposoje knjigovodska
vrednost prenosnega računalnika enaka nič (0), sklad po uradni dolžnosti dodeli upravičencu računalniško opremo v trajno last.
Pogoji za prijavo
Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj ali vlagateljica, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:
· je upravičenec/upravičenka do otroškega dodatka, uvrščen/a v prvi dohodkovni razred;
· ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.
Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog in do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov.
Oddaja vloge
· s priporočeno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje oddaja priporočene poštne pošiljke na pošto;
· z navadno poštno pošiljko; za datum in uro prejema vloge se šteje dan, ko sklad prejme vlogo, čas prejema pa bo za vse navadne pošiljke tega dne 9.00;
· osebno v prostorih sklada v času poslovnih ur.
Na vlogi je treba izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov:
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Janja Zupančič, državna sekretarka
janja.zupancic@gov.si
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana.
Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«. Vlagateljem svetujemo oddajo vloge
s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vlog.
Več informacij
Javni poziv in vloga se nahaja na spletni strani sklada JŠRIPS: https://www.srips-rs.si/vsi-razpisi/razpis/miro

Računalniki-Javni_poziv

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost