Select Page

 Reden vpis otrok v vrtec

Prijave za vpis otrok v vrtec se sprejemajo vse leto, reden vpis otrok za šolsko leto 2016/17 bo potekal v marcu 2016. Razpis za vpis bo  objavljen  na oglasnih deskah vrtca in šole, spletni strani vrtca ter v lokalnih sredstvih javnega obveščanja. Pri vpisu za novo šolsko leto se obravnava vse vloge, ki prispejo do konca razpisnega roka in izkazujejo potrebo po vključitvi otroka v vrtec z novim šolskim letom. Če otrok ne izpolnjuje pogojev za vključitev v vrtec, se s sklepom in dopolnjeno obrazložitvijo o tem obvesti starše.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca. Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija za sprejem otrok, ki se sestane v mesecu aprilu.

Otroci se praviloma sprejemajo v vrtec s 1. septembrom v naslednjem šolskem letu, med letom le, če so v oddelkih prosta mesta.

Komisijo za sprejem otrok v Vrtec sestavljajo:

          – pomočnica ravnateljice za Vrtec – ga. Tanja Fabjančič,

          – predstavnik Sveta staršev vrtca- ga. Simona Junc,

          – predstavnik Občine Žužemberk, pristojen za področje predšolske vzgoje,

       -predstavnik Občinskega sveta Občine Žužemberk,

             – poslovna sekretarka – zapisnikarica.

Obrazci za starše

Vloga za vpis

Pravilniki

 Organizacija dela med počitnicami in kolektivni dopust

Šolsko leto 2015/16 traja od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Oddelki so odprti vse leto s prekinitvami v času kolektivnih dopustov. Vrtec si pridržuje pravico do združevanja oddelkov na začetku in koncu poslovnega časa.

V juliju in avgustu se otroci VVD Brulec in oddelkov v Stari šoli vključijo v oddelke Vrtca Žužemberk. Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja se ob zmanjšanju števila otrok otroke združuje iz različnih oddelkov s strokovnim osebjem iz oddelka otroka. Do takih sprememb lahko prihaja ob praznikih, med šolskimi počitnicami ter ostalih nepredvidenih situacijah.

Za delo med počitnicami in pred ali po prazničnih dnevih se z namenom racionalizacije dela in koriščenja letnih dopustov med starši izvede anketa o prisotnosti otrok v vrtcu, na podlagi katere se organizira delo v združenih oddelkih v dežurnih enotah. Dežurstvo za otroke se organizira v enoti, kjer je največ prijavljenih otrok.

V šolskem letu 2015/16 bomo dežurstva izvajali v naslednjih obdobjih:

          jesenske počitnice                  26. 10. – 30. 10. 2015

          novoletne počitnice                28. 12. – 01. 01. 2016

          zimske počitnice                    22. 02. – 26. 02. 2016

          prvomajske počitnice             27. 04. – 02. 05. 2016

          poletne počitnice                    25. 06. – 31. 08. 2016

Kolektivni dopust

Vrtec Žužemberk:      25. 07. – 29. 07. 2016

Vrtec Dvor:                01. 08. – 05. 08. 2016

V času kolektivnega dopusta Vrtca Žužemberk je varstvo otrok organizirano v Vrtcu Dvor, ko ima kolektivni dopust Vrtec Dvor, imajo starši možnost varstva v Vrtcu Žužemberk. 

Poletna rezervacija

V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši uveljavljajo poletno rezervacijo s 50% plačilom oskrbnine v trajanju najmanj enega in največ dveh mesecev neprekinjene odsotnosti. Rezervacijo je potrebno oddati najmanj 7 dni pred začetkom odsotnosti. 

Svetovalna služba

Delo svetovalne službe opravlja ga. Tanja Fabjančič, univ. dipl. soc. delavka.

Področja dejavnosti pomoči ter razvojno preventivne dejavnosti:

   1. Svetovalno delo z otroki

       spremljanje adaptacije novincev, informacije, svetovanje (obiski po skupinah)

       evidenca, spremljanje, opazovanje otrok s posebnostmi v razvoju in otrok s posebnimi potrebami

       spremljanje napredka predšolskih otrok

       napotitev otroka oz. starša v ustrezno institucijo

    vodenje strokovnih skupin za delo z otroki s posebnimi potrebam

   2. Svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočnicami

– pomoč vzgojiteljicam in pomočnicam pri delu z otroki s posebnostmi v razvoju in s posebnimi potrebami (priprava poročil o otroku za ZRSŠ na podlagi zahtevka staršev, sodelovanje pri pripravi in izdelavi IP za otroka), svetovanje, pomoč, literatura

– pomoč pri razvijanju strokovne in osebnostne rasti (svetovanje, literatura, izobraževanje),

– sodelovanje na strokovnih aktivih (po potrebi, glede na tematiko),

– sodelovanje in pomoč pri timskem delu,

– sodelovanje in pomoč pri spremljanju otrokovega razvoja

3. Svetovalno delo s starši

– individualni pogovori s starši, svetovanje, napotitev v ustrezno institucijo, vključevanje v strokovno skupino za izdelavo IP otroka

– izvedba roditeljskih sestankov

– dejavnosti v zvezi z vpisom novincev v vrtec

4. Sodelovanje z zunanjimi institucijami

–  ZRSŠ – enota Novo mesto: postopki usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

–  Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana

– druge institucije (CSD, Razvojna ambulanta, zobozdravstveni preventivni kabinet, zdravstvena služba, …)

 Sodelovanje s starši

Plodno sodelovanje vrtca in staršev je pomembno za varno prehajanje otroka iz družine v vrtec in obratno. Starši imajo pravico in možnost sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku in po dogovoru z vzgojiteljicami sodelovati pri vzgojnem delu, ob tem pa spoštovati strokovno avtonomnost vrtca. Ob vstopu v vrtec imajo starši možnost, da so z otrokom v oddelku, tako da se otrok v varno okolje lažje ter hitreje vključi.

Osnovne informacije o organizaciji Vrtca so starši v letošnjem letu prejeli z informativnim listom. Na prvem roditeljskem sestanku so imeli možnost sooblikovanja načrta oddelka.

Program sodelovanja s starši načrtujemo skladno z načeli, ki so opredeljena v Kurikulu za vrtce.

  Skupna in skupinska srečanja:

  • – informativni roditeljski sestanki za starše novo sprejetih otrok v vrtec
  • – oddelčni roditeljski sestanki
  • – strokovna predavanja
  • – Šola za starše 

Individualne oblike sodelovanja:

–   pogovori s starši ob vpisu otroka v vrtec

 – individualni pogovori z vzgojiteljico oddelka pred vstopom otroka v vrtec, izpolnitev vprašalnika za boljše poznavanje otroka

– izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok

 – mesečne pogovorne ure – najmanj dvakrat letno s starši vsakega otroka in po potrebi

– individualni pogovori s pomočnico ravnateljice / svetovalno delavko vrtca

– vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu v oddelku

– osebna sporočila staršem na zloženkah, obvestilih

 Urnik pogovornih ur za šolsko leto 2015/16 (bo objavljen naknadno)

Vzgojiteljica

Skupina

Termin

Ura

 

 

 

 

Polžki

ga. Pavla Štravs

 

 

Ptički

ga. Mateja Kuhelj

 

 

Mucki

ga. Mojca Obrstar

 

 

Zajčki

ga. Llilijana Hrovat

 

 

Mravljice

ga. Milena Turk

 

 

Miškolini

ga. Minka Fric

 

 

Ribice

ga. Zdenka Blatnik

 

 

Čebelice

ga. Lidija Lebar Tomšič

 

 

Pikapolonice

ga. Dijana Pečjak

 

 

Miške

ga. Stanislava Hrovat

 

 

Metulji

ga. Mateja R. Silič

 

 

 Neformalne oblike sodelovanja

– skupne prireditve,

– praznovanja,

– ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev,

– obiski staršev/starih staršev v skupinah (predstavitev poklicev, hobijev, obisk dojenčkov v skupini,…),

– obiski družin na domu,

– spremstvo staršev na dnevih dejavnosti.

Program srečanj s starši za šolsko leto 2015/16 (bo objavljen nakandno)

      Vsebina

Izvedba

       Kostanjev piknik s starši, starimi starši,

        

      Ustvarjalne delavnice za božično-novoletno tržnico

        

      Pohod z lučkami

      

     Materinski dan

       

       Zaključno srečanje

        

Obveznosti staršev

–   sodelovanje s strokovnimi delavci v korist otroka (točno prihajanje, javljanje odsotnosti, informiranje o otrokovih posebnostih, sporočanje sprememb naslova, tel. številk,…),

–    pravočasno in redno plačevanje obveznosti,

–    ob vključitvi otroka v vrtec podpis pogodbe, ki določa pravice in medsebojne obveznosti,

–    podpiranje vzgojnih prizadevanj vrtca.

Pravice staršev

–    seznanitev staršev o programih, ki jih izvaja vrtec (pogovori, sestanki, obvestila – osebna, na oglasnih deskah, spletu),

–    pravica do sodelovanja pri načrtovanju življenja v vrtcu ter aktivnega vključevanja (predstavitev načrta dela, Svet staršev, spremstvo in vključevanje v dejavnosti,…),

–    pravica do dnevne izmenjave informacij o otrokovem počutju in posebnostih,

–    pravica do poglobljenega pogovora z vzgojiteljico,

–    pravica do zaščite otrokove osebnosti s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,

–    pravica do postopnega uvajanja v vrtec.

 Iz pravil hišnega reda

–   Otroka je treba pripeljati v varstvo najkasneje do 8. ure. Odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure, sicer se za vsak dan odsotnosti zaračuna celoten strošek za prehrano.

–    Bolan otrok sodi v domačo nego in oskrbo. V vrtcu se otrokom ne daje zdravil. V primeru poškodbe ali znakov obolenja vzgojiteljica obvesti starše, da po otroka pridejo predčasno. Če je zdravniška pomoč nujna, otroka k zdravniku spremlja vzgojiteljica.

–    Otrok v vrtec ne sme nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo varnost ali varnost drugih otrok (ostri predmeti, uhani, verižice, žvečilni gumiji, trakovi za dude, nevarne igrače, igrače, ki spodbujajo agresivno vedenje). Otrok naj bo oblečen v udobna in varna oblačila.

–    Dietna prehrana se pripravlja na podlagi zdravniškega potrdila.

–   Iz vrtca lahko odpeljejo otroka le osebe, starejše od 10 let, ki so jih starši navedli v Pogodbi. Izjemoma lahko po vnaprejšnjem pisnem ali ustnem obvestilu staršev otroka pride iskati tudi druga oseba.

–     V izjemnih okoliščinah, času kolektivnega dopusta in poletnih ter ostalih počitnic si na podlagi prijav staršev Vrtec pridržuje pravico do združevanja oddelkov in organiziranja varstva  v enotah, kjer je prijavljenih največ otrok.

–      V času od 1.7. do 31.8. lahko starši uveljavaljajo poletno rezervacijo s 50% plačilom v neprekinjenem trajanju od 30 do 60 dni, ki jo morajo napovedati na posebnem obrazcu 7 dni vnaprej. Rezervacijo je možno uveljavljati tudi na podlagi zdravniškega potrdila.

–      Otrok lahko izstopi iz vrtca med letom, če starši o tem obvestijo vrtec 15 dni pred izstopom. Če tega ne storijo, se jim še za 15 dni zaračunajo vsi stroški, razen hrane. Otrok lahko izstopi iz vrtca zaradi bolezni brez odpovednega roka na podlagi zdravniškega potrdila.  

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje Svet staršev, v katerem je vsak oddelek zastopan s predstavnikom, ki ga starši oddelka izvolijo na uvodnem
roditeljskem sestanku oddelka.

Funkcije Sveta staršev:

     voli predstavnika v Svet staršev šole in Svet OŠ Žužemberk, ki zastopa interese staršev, posreduje predloge in mnenja,

          predlaga obogatitvene programe,

          daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah,

          daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,

          razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki,

          obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

          opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

 

Predstavniki oddelkov v Svetu staršev Vrtca Žužemberk za šolsko leto 2015/16:

Enota

Skupina

Predstavnik staršev

 

VVD Brulec

 

 

Polžki

 

 

Vrtec Žužemberk

Ptički

 

Mucki

 

Zajčki

 

 

 

Stara šola

Mravljice

 

Miškolini

 

Ribice

 

 

 

Vrtec Dvor

Čebelice

 

Pikapolonice

 

Miške

 

Metulji

 

 Zapisniki sej Sveta staršev Vrtca Žužemberk

Zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 18. 9. 2014

Zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 24. 2. 2015

Zapisnik_3._seje Sveta staršev z dne 29. 6. 2015

 

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost