Select Page

PRAVILA RAVNANJA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB

PRAVILA RAVNANJA V OSNOVNI ŠOLI ŽUŽEMBERK ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-COV-2

Številka: 007-1/2021-4

Datum: 1. 9. 2021

UVOD

Ta pravila opredeljujejo ravnanja, dejanja, ukrepe in njihovo izvajanje v času ukrepov epidemije COVID-19 v OŠ Žužemberk. Pravila se po potrebi spreminjajo glede na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v Republiki Sloveniji. Šola jih bo dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega. Organizacija dela v času ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 zajema vse deležnike VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji in drugi). Dokument je objavljen v eZbornici in na spletni strani šole.

 1. PRAVNA PODLAGA

Pravno podlago za sprejem pravil predstavljajo Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter v visokem šolstvu in Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. list, št. 130/21, z dne 20. 8. 2021)

Pravila so sprejeta na podlagi spodnjih dokumentov:

 • Okrožnice MIZŠ Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih in glasbenih šolah od 17. 8. 2021 dalje (št. 6030-1/2021/68-73;
 • Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu (NIJZ, 30. 8. 2021);
 • Higienska priporočila za preprečevanje širjenja SARS-CoV-2 pri izvajanju pouka v osnovni šoli (NIJZ, 24. 8. 2021);
 • Prezračevanje zaprtih prostorov za preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (NIJZ, 21. 1. 2021)
 • Šolsko leto 2021/22 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 – Modeli in priporočila (MIZŠ, ZRSŠ, NIJZ, avgust 2021)
 • Vzgoja in izobraževanje, dostopno na: https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje
 1. IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

2.1 Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Žužemberk in podružničnih šol

V skladu s SKLEPOM ministrice z dne 31. 8. 2021 o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela v javnih zavodih na področju vzgoje in izobraževanja v šolskem letu 2021/2022 zavodi v šolskem letu 2021/2021 pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela upoštevajo trenutne epidemiološke razmere in izvajajo ukrepe, skladne s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (https://www.nijz.si/sl). Upoštevaje modele in priporočila za šolsko leto 2021/2022 v razmerah, povezanih z nalezljivo boleznijo covid-19, objavljene na spletni strani https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Modeli%20in%20priporocila_2021_22/, se 1. septembra 2021 vzgojno-izobraževalno delo začne izvajati po modelu B. Podrobneje je Model B vsebinsko opredeljen v publikaciji Šolsko leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19 (Modeli in priporočila), ki jih je izdal Zavod RS za šolstvo.

2.2. Izvajanje VIZ dela na daljavo

Ministrica je 30. 8. 2021 sprejela sklep, na podlagi katerega se bo izobraževanje izvajalo na daljavo v naslednjih primerih:

 • začasne omejitve ali prepovedi zbiranja Ijudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
 • epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk, …),
 • ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ali – napotitve posameznih oddelkov v karanteno.

2.3 Dnevi dejavnosti

Ekskurzije in šole v naravi se v okviru tega modela izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev (upoštevanje priporočil NIJZ). Dnevi dejavnosti se izvajajo na šoli.

Priporoča se vzpodbujanje telesne dejavnosti in ohranjanje telesne zmogljivosti ter izvajanje čim več gibalnih oz. športnih aktivnosti ob upoštevanju preventivnih zdravstvenih ukrepov (medosebna varnostna razdalja, zračenje prostora…).

2.4 Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami

 • Obiskovanje osnovnošolskega programa je za učence in učenke obvezno (ZoOŠ).
 • Vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole se po priporočilih NIJZ udeležujejo le zdrave učenke in učenci ter zdravi zaposleni.

2.5 Vstop v šolo

Ukrepi za samozaščitno ravnanje narekujejo poostren nadzor nad prihodi v prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda. Vhodna vrata so zaklenjena. Nadzor opravljajo dežurni učitelji.

V šolo učenci vstopajo posamezno in upoštevajo navodila dežurnih učiteljev in drugega osebja.

Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, upoštevajo predpisani protokol oziroma načrt gibanja po šoli, ki ga pripravi šola.

Šola vodi evidenco zunanjih obiskovalcev šole.

2.6 Pogoj PCT

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: PCT pogoj) je izpolnjen, če osebe razpolagajo z enim od spodaj navedenih dokazil, in sicer:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države);
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da je prejela: – drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield 2 proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku, – prvi odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 240 dni;
 6. z dokazilom o prebolelosti iz prejšnje točke tega člena in dokazilom o cepljenju, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 240 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

Za posameznike, ki delajo na področju VIZ in ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti oziroma cepljenosti, je testiranje na virus SARS-CoV-2 obvezno.

 1. a) Dejavnosti, v katerih je potreben pogoj PCT

Med dejavnostmi, kjer morajo vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji, je navedena tudi dejavnost vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo in izobraževanjem odraslih. Za te osebe se za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranja šteje tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje. Samotestiranje se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih. Odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela, določijo čas in kraj samotestiranja, ki je lahko izvedeno v domačem okolju ali na delovnem mestu. Za namen samotestiranja odgovorna oseba posreduje zaposlenemu evidenčni list, vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis zaposlenega. Za opravljanje občasnega dela oziroma za občasno udeležbo v okoljih ali dejavnostih, osebe dokazujejo PCT pogoj testiranja z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa. Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli uporabe storitev ali udeležbe ali prisotnosti pri izvajanju dejavnosti.

Pogoja PCT med drugim ni potrebno izpolnjevati osebam ki,:

 • so mlajše od 12 let,

-pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno

 1. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

 

 1. b) Preverjanje pogoja PCT

Preverjanje PCT pogoja organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela. Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja z že navedenimi dokazili. Nadzor nad izpolnjevanjem PCT pogoja izvajajo pristojne inštitucije. Odgovorne osebe so dolžne na vidnem mestu pisno opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja PCT pogoja, ter na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje. Zoper osebo, ki opravlja delo oziroma je udeležena v okoljih ali dejavnostih v Republiki Sloveniji in za katere je pogoj PCT obvezen, ki ne izpolnjuje PCT pogoja, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.

2.7 Samotestiranje

Učenci 7., 8. in 9. r. samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je brezplačno in prostovoljno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja.

Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev.

Testiranje s testi HAG za samotestiranje v domačem okolju izvedejo tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih.

 • okrožnici št. 6030-1/2021/73 z dne 27. 8. 2021 je predstavljen potek samotestiranja učencev oziroma dijakov. Priporočilo NIJZ je, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj.
 • primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika, pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije 5 polimerazo (test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v

kraju bivanja dogovorijo starši ali zakoniti zastopniki, učenca. Učenec oziroma dijak v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega instituta za javno zdravje, ki so predvidena za ta namen. Starši v primerih pozitivnega rezultata testa PCR nemudoma obvestijo ravnatelja oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj in izbranega osebnega zdravnika učenca, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurno službo. V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Podrobnosti o samotestiranju so na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom
(DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf

 1. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
 • Izvaja se obvezni program in razširjeni program.
 • Pouk poteka v matičnih oddelkih t.i. mehurčkih. Skupine (oddelki) ne prehajajo iz prostora v prostor in se ne združujejo.
 • Model predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci različnih oddelkov.
 • Priporoča se, da pouk športa poteka v športni dvorani oziroma telovadnici brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov. H garderobnim omaricam hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Garderobe v telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti.
 • Šola posebno pozornost namenja tudi telesni dejavnosti učencev. Predmet šport se v skladu z možnostmi v čim večji meri izvaja na prostem.
 • Učitelji posebno skrb namenijo nadarjenim učencem, učencem s posebnimi potrebami in učencem iz ranljivih skupin, kar je upoštevano pri načrtovanju dela v okviru strokovnih aktivov.
 • Šola nadaljuje svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo covida-19. Pri tem upošteva higienska in splošna priporočila.
 • Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških študijskih programov. Pri tem pa morajo upoštevati vse zdravstvene ukrepe.
 • Pouk se izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi.
 • Učenci so praviloma ves čas trajanja pouka v isti učilnici (matična učilnica). V učilnici je sedežni red vnaprej pripravljen (razrednik). Med posameznimi učenci se zagotovi razdalja 1,5-2,0 metra, če je to mogoče.
 • Šole izdelajo protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa ter vse potrebno opredelijo v hišnem redu. Vodijo natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega programa. Evidence so razvidne iz seznamov v eAsistentu.
 • JV in PB v okviru razširjenega programa poteka znotraj skupine, razen v času, ko je skupina zelo majhna in se vzdržuje razdalja; obvezne so maske.
 • Učenci iz PB (razširjen program) odhajajo ob vnaprej določenih urah.
 • Učenci prihajajo v JV (razširjen program) ob vnaprej določenih urah.
 • Ocenjevanje znanja poteka postopno. Pred ocenjevanjem znanja učitelji izvajajo utrjevanje znanja z različnimi oblikami ter metodami preverjanja znanja. Zavoda za šolstvo je pripravil usmeritve. Strokovni aktivi obravnavajo te usmeritve in skrbno načrtujejo VIZ delo.
 • Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj. Zagotovljena naj bo ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra)

Osnovno vodilo je, da v šolo prihajajo samo zdravi učenci in zaposleni. Osnova za preprečevanje okužb je poznavanje načina prenosa in preprečevanje le-tega ter dosledno izvajanje ukrepov in ustrezna prostorska in organizacijska prilagoditev dela v šoli. Z zmanjšanjem števila stikov med osebami in z doslednim izvajanjem in upoštevanjem vseh ukrepov zmanjšamo možnost za prenos povzročitelja okužbe in s tem ščitimo sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik.

3.1 Osebna varovalna oprema

 • Veljaven Odlok določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje.

Izjeme:

 1. otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 2. učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 3. učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 4. vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 5. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 6. učence, dijake in študente pri pouku športa, športne vzgoje in pouku in učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta.

Vsi učenci nosijo maske na prevozu, ob vstopu v šolo, med prehajanjem na stranišče in v druge prostore šole, ob prihodu kosilo v jedilnico ter ob odhodu domov.

 • Učenci zaščitne maske prinesejo s sabo. Pri mlajših učencih naj bo maska podpisana. V primeru, da jo pozabijo, jo prejmejo v tajništvu šole, kjer se zabeleži prevzem.
 • Vsi zaposleni in učenci se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah (razrednik), na hodnikih, v skupnih prostorih. Pred uporabo ter po odstranitvi maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska mora segati od korena nosu do pod brade. Med nošenjem se je ne dotikamo.

3.2 Prihodi v šolo, šolski prevozi in odhodi domov

 • Prevozi učencev se izvajajo v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Povezava: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf

 • V času izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 je zaželeno, da učenci prihajajo v šolo peš ali pa jih po možnosti pripeljejo starši (brez združevanja učencev). Za varen prihod in odhod iz šole naj v čim večji meri poskrbijo tudi starši. Učence spodbujamo k trajnostnemu načinu prihajanja v šolo, kot sta hoja in kolesarjenje.
 • Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5-2,0 m. Ob odhodu domov šola zagotovi dežurstvo na hodnikih in v garderobah ter ob izhodu iz šole, da učence opozarja na spoštovanje ukrepov. Za izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe skrbi delavec šole tudi v času odmorov.

3.3 Vstopanje v šolski objekt

 • Na vhodih v prostor so talne oznake (hišnik), ki označujejo varnostno razdaljo. Učenci v garderobo vstopajo po označenih koridorjih (učenec stopi naprej, ko je črta pred njim prosta in s tem ohranja varnostno razdaljo).
 • Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo in podaljšano bivanje, se ne zadržujejo na hodniku ali v garderobi. Takoj po prihodu v šolo gredo v matično učilnico, po končanem pouku pa odidejo domov.
 • Učenci bodo iz PB odhajali ob določenih urah.

3.4 Preventivni ukrepi v učilnicah

 • V vsaki učilnici so zagotovljeni primerni pogoji za izvajanje splošnih higienskih ukrepov (umivalniki s tekočo vodo in milom, razkužila za roke in mize, podajalniki papirnatih brisačk, koši za ločevanje odpadkov).
 • Ob vstopu v učilnico si učenci razkužijo roke. V prvem VIO prednostno svetujemo umivanje rok.
 • Ob vmesnih odhodih na stranišče si učenci umijejo roke in uporabijo razkužilo pred sanitarijami. Učence mora učitelj dosledno spodbujati k rednemu in pravilnemu umivanju rok (po vsakem prijemanju kljuk, ograje stopnišča, …). Učence prve triade dodatno usmerja učitelj – razrednik.
 • Za zaščito pred okužbo je potrebno redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo oziroma razkuževanje rok uporaba brisačk za enkratno uporabo ter upoštevanje higiene kašlja.
 • Učenci v učilnicah upoštevajo sedežni red (določi razrednik). Med seboj se na stolih ne izmenjujejo. Sedežni red se mora ohranjati ves čas trajanja ukrepov, učitelji učencev ne presedajo. Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5-2,0 m, če je to le mogoče. Učitelj učence opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo.
 • Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj.
 • Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvi triadi to naredi učitelj/-ica.
 • Reditelji skrbijo za brisanje table. Po brisanju table si temeljito umijejo roke z vodo in milom. Prav tako si vsak učenec, ki piše na tablo, po končanem pisanju umije roke.
 • Učenci šolske potrebščine in torbe nosijo s seboj in vsak dan poskrbijo, da jih ustrezno razkužijo oz. doma odlagajo na le eno točno določeno mesto, ki ni v stiku z drugimi domačimi predmeti.
 • Ko je možno (po presoji učitelja), naj pouk poteka na prostem, v neposredni okolici šole. Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5-2,0 m.
 • Pouk ali druge dejavnosti na šolskem igrišču (igrišče z igrali) se lahko izvajajo ob rednem razkuževanju igral med uporabo različnih skupin otrok.
 • Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih se učenci različnih oddelkov ne mešajo med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra).
 • Telovadnica: Pri izvajanju športne vzgoje v zaprtih prostorih smo posebno pozorni pri zračenju (po možnosti naj se prostori zračijo ves čas). Učenci razredne stopnje se v športno opremo preoblečejo v razredu, učenci predmetne stopnje pa v skladu s protokolom za izvajanje pouka športne vzgoje. Površine v telovadnici, ki se jih učenci pogosto dotikajo z rokami, je potrebno za vsako skupino očistiti in razkužiti. Po zaključeni šolski uri sledi tudi temeljito zračenje (učitelji, razredniki).

Razredna stopnja namesto telovadnice praviloma uporablja malo dvorano.

 • Pevski zbor: Pri pouku petja zaradi povečanega sproščanja izdihanega zraka obstaja večje tveganje za okužbo zaradi kapljic in aerosolov. Priporočamo, da se pouk izvaja posamezno (v našem primeru v mehurčkih). Izjemnega pomena je zračenje, priporočamo stalno in učinkovito zračenje skladno z načrtom prezračevanja. Priporočena razdalja med osebami je vsaj 2 metra v vse smeri, če je mogoče več. Pri pouku petja je priporočljivo upoštevati tudi položaj in gibanje oseb v prostoru pri spoštovanju priporočene medsebojne razdalje, učenci oz. učitelji naj ne stojijo v zračnem toku, ki nastaja pri izvajanju glasbe druge osebe. Dotikanju instrumentov se je treba izogibati, kolikor je mogoče. Če so takšni dotiki nujno potrebni, si je treba razkužiti roke in instrumente.

V primeru pevskih zborov se oblikujejo manjše učne skupine, ob tem naj bo zagotovljena tudi ustrezna medosebna razdalja. Vaje otroškega pevskega zbora se izvajajo v okviru enega oddelka, enkrat na 14 dni (1.-4. r. Žbk in Dvor). V Šmihelu vaje potekajo kot običajno, saj vsi učenci tvorijo »mehurček«. Na Ajdovcu se izvaja 1 ura za 1. in 2. r. ter 1 ura za 3. in 4. r. Vaja mladinskega pevskega zbora se izvaja v okviru 4-ih ur po oddelki.

3.5 Varstvo vozačev

Varstvo vozačev se izvaja v skupinah učencev, ki se jim določi stalen prostor in delavec šole. Če to ni izvedljivo, morata biti med učenci – vozači različnih oddelkov v učilnici ves čas zagotovljena zadostna medosebna razdalja (v gibanju najmanj 2 metra, sede najmanj 1,5 metra) ter določen način prihajanja in odhajanja učencev iz učilnice.

3.6 ISP in DSP

Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko). Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali pa na daljavo.

3.7 Gibanje po šoli in uporaba skupnih prostorov

 • Učenci se po šoli gibljejo v označenih smereh in skladno s talnimi in stenskimi označbami, ki ponazarjajo smer gibanja in medsebojno razdaljo. To velja smiselno za razrede, hodnike in druge prostore šole.
 • Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici (matična učilnica). Svetuje se čim manjše število stikov, zato se priporoča, da se učenci posameznih oddelkov med odmori ne mešajo. Za uporabo sanitarij in drugih skupnih prostorov se izdelajo protokoli prihajanja in odhajanja na način, da prihaja do čim manjšega števila stikov med učenci različnih skupin.
 • Mešanje v času JV in PB ni mogoče. JV in PB poteka znotraj skupine razreda, razen v času, ko je skupina zelo majhna in se vzdržuje razdalja.
 • Učenci posameznega oddelka uporabljajo samo njim določene sanitarije v določenem nadstropju, kjer imajo matično učilnico. Razpored uporabe WC-ja za razredno stopnjo pripravijo učiteljice razredne stopnje.

3.8 Sodelovanje s starši

Tudi sodelovanje s starši je prilagojeni razmeram in ukrepom. Starši in druge osebe starejše od 15 let, lahko vstopajo v šolo Ie, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT). Izjema so starši in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, saj zanje izjemoma ne velja pogoj PCT. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov. 2 Za vse druge prihode staršev v šolo (na pogovorne ure in roditeljske sestanke) pa velja vselej tudi pogoj PCT. Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, videoklic itd.).

3.9 Zračenje učilnic in sanitarij

Zračenje prostorov poteka v skladu z Načrtom prezračevanja v Osnovni šoli Žužemberk za preprečevanje prenosa virusa SARS CoV-2.

PRAVILNO ZRAČENJE:

 • Odpiranje (ne nagibanje!) vsaj šestkrat na dan.
 • Okna naj ostanejo odprta vsaj 5–10 minut.
 • Hitrejši in boljši učinek dosežemo z navzkrižnim prezračevanjem.
 • Priporoča se šest izmenjav zraka na uro.
 • Okna naj bodo odprta vsaj 15 minut prej, preden vstopimo v razred.
 • Učilnice, telovadnico, garderobe, jedilnico, sanitarije in druge prostore šole je potrebno v času uporabe redno zračiti vsako šolsko uro. Učencem in zaposlenim priporočamo, da imajo s seboj dodatna oblačila.
 • Pogosta menjava zraka v prostoru pomeni, da je tveganje za vdih delcev z virusi iz zraka in okužbo manjše. Pogoj za učinkovito prezračevanje je, da je menjava zraka v prostoru dovolj pogosta.
 • Dopoldanska čistilka pred začetkom pouka temeljito prezrači učilnico, tako, da odpre okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa pusti odprta.
 • Vrata učilnice so odprta do začetka pouka (čim manj dotikov kljuke).
 • V odmoru po vsaki uri se prostor dobro prezrači, prezračimo tudi sredi ure (učitelj). Vsa okna v posameznem prostoru naj bodo odprta na stežaj, med uro vsaj za 5–10 minut, med odmori pa ves čas.
 • Tudi po končanem pouku, pred čiščenjem, naj se prostore temeljito prezrači. Vsa okna na stežaj odpre čistilka, ko pride na delo.
 • Zagotovljeno mora biti tudi zračenje sanitarnih prostorov (poskrbi dopoldanska čistilka).

3.10 Odmori in šolska prehrana

 • Dežurstvo učencev je v času teh ukrepov ukinjeno.
 • Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica. Učenci učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče, kjer se upošteva priporočena razdalja in uporaba določenih sanitarij. Pri odhodih na stranišče mora dežurni učitelj v vsakem nadstropju paziti, da se v toaletnih prostorih ne naredi gneča. Tudi v toaletnih prostorih so učenci dolžni upoštevati talne označbe, ki opozarjajo na medsebojno razdaljo.
 • Malica se za učence 1. r. in 9. r. organizira v jedilnici, za učence 2. r., 3. r. in 4. r. v stari šoli, za ostale učence pa se organizira v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka.
 • Malica je pripravljena enoporcijsko, hrana je zaščitena s folijo. Kuhinjsko osebje izda malico pri izdajnem pultu za učence 1., 2., 3. in 4. r. ob 9.05 uri, ter za učence 8. in 9. r. ob 9.55 uri. Učenci 5., 6. in 7. r. (reditelji) gredo po malico v jedilnico in jo prinesejo v razred ter odnesejo iz razreda.
 • Hrano pri malici razdeli učitelj od klopi do klopi (ne učenci), ki si pred tem temeljito umije roke z vodo in milom.
 • Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in z razkužilom. Nato naredijo pogrinjek z brisačko za enkratno uporabo. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo in milom. Po zaužitju ostanke odložijo na pladnje. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito umivanje rok z vodo in milom.
 • V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. V 1. razredu je v času malice prisotna druga strokovna delavka (Žužemberk).
 • Ostanke hrane in embalažo ter morebitno posodo (vrč, skodelica) odnesejo iz 5., 6. in 7. r dežurni učenci. Malica se organizira tako, da se upošteva ukrepe za preprečevanje širjenja virusa (po možnosti v učilnici, v kateri se izvaja pouk oddelka). Za učence se organizira prevzem kosil v jedilnici šole na način, da se določi urnik oziroma število učencev in dežurnih učiteljev, ki se lahko sočasno nahajajo v jedilnici.
 • Kosilo je v jedilnici. Učenci na kosila odhajajo po vnaprej določenem razporedu. V jedilnici je lahko maksimalno 50 učencev, da je zagotovljena medosebna razdalja 1,5 – 2,0 m (ga. Nina Kocjančič).
 • Delitev kosila bo potekala v več fazah/izmenah, med katerimi se bo prostor temeljito prezračil, mize, stoli in pladnji pa razkužili.

 

RAZRED URA PROSTOR
1.r 12.00 Jedilnica
2.r 12.05 Stara šola
3.r 12.10 Stara šola
4.r 12.15 Stara šola
5.a 12.50 Stara šola
5.b 12.50 Stara šola
6.a 12.50 Jedilnica
6.b 12.50 Jedilnica
7.a 13.05 Stara šola
7.b 13.05 Stara šola
8.a 13.05 Jedilnica
8.b 13.05 Jedilnica
9.a 13.05 Jedilnica
9.b 13.05 Jedilnica
 • Učenci si pred odhodom v jedilnico umijejo roke, v jedilnico jih spremlja učitelj PB oz. dežurni učitelj. Učenci v jedilnici sledijo navodilom učitelja. Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za medsebojno razdaljo.
 • Po kosilu je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize in stole pa razkužiti (dopoldanska čistilka).

3.11 Knjižnica in delitev ter pobiranje gradiv

 • Knjižničarka v knjižnici opravlja tekoča dela.

PROTOKOL – ŠOLSKA KNJIŽNICA – Pripravila: Tinka Fric Kočjaž, šolska knjižničarka)

ODPRTOST KNJIŽNICE:

Knjižnica bo za uporabnike odprta po urniku šolske knjižnice.

VSTOPANJE V KNJIŽNICO IN GIBANJE PO NJEJ:

Učenci vstopajo posamezno. Če je več učencev, se mora zagotoviti varnostna razdalja. Učenci si lahko za domov izposodijo tudi priročna gradiva (leksikone, enciklopedije).

IZPOSOJA IN VRAČANJE GRADIVA:

Uporabniki lahko gradivo predhodno naročijo. Gradivo je potrebno naročiti en dan pred prevzemom. Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa covid-19. Vrnjeno gradivo se postavi v karanteno za 3 dni, nato se ga vrne na knjižno polico.

IZPOSOJA NA RAZREDNI STOPNJI:

Učenci na razredni stopnji od 1. do 4. razreda se držijo izposoje po dnevih, in sicer:

Ponedeljek: 1. razred

Torek: 2. razred

Sreda: 3. razred

Četrtek: 4. razred

Petek: glede na potrebe, po dogovoru z razredničarko na RS.

Izven teh dni je možna izposoja v okviru OPB – dogovor z učiteljico ali izposoja knjig na razred (razredna knjižnica), ki se menjava.

NAROČANJE GRADIVA:

po e-pošti: tinka.fric-kocjaz@guest.arnes.si,

po eAsistentu,

osebno, v knjižnici.

BRALNA ZNAČKA:

 • V knjižnici lahko BZ pripoveduje le en učenec naenkrat, v času odprtosti knjižnice.
 • V primeru šolanja na daljavo, se lahko BZ opravlja na daljavo.

3.12 Zaposleni

 • Za zaposlene velja enako pravilo kot za učence, upoštevanje medsebojne razdalje 1,5-2,0 m. V zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost, lahko se sedi le na zunanji strani miz in je tam le toliko zaposlenih, da se lahko ohranjajo predpisano razdaljo. Enako velja za kabinete in zbornico razredne stopnje.Večjih druženj v zbornici in v kabinetih ne sme biti, zaradi možnosti prenosa okužbe.
 • Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, drugi prostori) zaposleni spoštujejo potrebno medsebojno razdaljo.
 • Vodstva šol še naprej usmerjajo zaposlene in starše, da tudi v zasebnem življenju upoštevajo priporočila NIJZ, ki za čas trajanja epidemije odsvetuje druženje z drugimi osebami izven družine.

3.13 Čiščenje prostorov in drugi ukrepi

 • Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka.
 • Šola bo pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno izpiranje vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja vodovodnega omrežja tudi nadalje (hišnik in čistilke).
 • V času izvajanja pouka je potrebno šolske prostore redno čistiti in razkuževati. Najmanj enkrat dnevno je potrebno temeljito čiščenje in razkuževanje prostorov, kjer se nahajajo učenci in učitelji ter ostalo osebje (razkuževanje miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo). V prostorih, ki niso v stalni uporabi, se očisti in razkuži površine in predmete, ki se jih pogosto dotika.
 • Površine in predmete, ki se jih dotikamo pogosteje (kljuke, ograje, držala, stikal za luči, potezne vrvice v toaletnih prostorih ipd.), čistilke razkužujejo večkrat na dan (dopoldanska čistilka).
 • Čistilke praznijo koše za smeti vsaj 1x dnevno.
 • V zaprtih prostorih posvečamo posebno skrb učinkovitemu zračenju.

Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

3.14 Šolska kuhinja in jedilnica

 • Tako za matično šolo kot za podružnice velja, da se v času izvajanja pouka po teh pravilih:
 • malico pripravlja enoporcijsko (da v razredih razen delitve ni potrebnih dodatnih dejavnosti), živila se pokrije z zaščiteno folijo in se jo dostavi pred razred,
 • kosilo je organizirano za vse prijavljene učence v jedilnici,
 • Osebje mora biti seznanjeno s posebnim delovnim režimom, planom čiščenja za površine in prostore v obdobju epidemije (ga. Nina Kocjančič).
 • Ravnanje z živili mora potekati skladno s sistemom HACCP (kuharica).
 • Šolska prehrana bo organizirana skladno z lokalnimi možnostmi.
 • Zaposleni v kuhinji morajo obvezno in pravilno nositi zaščitno masko ves čas dela. Delovna oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C.
 • Zaposleni v kuhinji si morajo redno in temeljito umivati roke.
 • Obvezno je redno čiščenje in po potrebi razkuževanje površin in pultov.
 • Potrebno je redno zračenje.
 • Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5-2,0 m (glede na prostorske možnosti).
 • V jedilnici se postreže kosilo in malica za 8. razrede.
 • Med izmenjavo učencev v jedilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize in stole pa razkužiti.
 • Redno se posodablja razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki se vračajo v šolo (ga. Nina Kocjančič). Z razporedom seznani učitelje in učence.
 • Prevzem hrane za zunanje abonente je na vhodu pri kuhinji. Vrata so ves čas zaklenjena. Abonenti morajo pozvoniti, da kuharice izdajo hrano.
 • Tekom trajanja obratovanja kuhinje in jedilnice poteka redno čiščenje in razkuževanje površin, pultov, miz. Po koncu kosila se izvede temeljito čiščenje v stalni uporabi z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni dotikajo.
 1. UKREPI V PRIMERU POJAVA OBOLENJA S SIMPTOMI BOLEZNI COVID-19

Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake okužbe s SARS-CoV-2 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu) ali druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Učenca se izolira v izolira v prostorih bivših garderob vrtca (»stara šola« v Žužemberku), v zbornici na PŠ Šmihel in Ajdovec ter v kabinetu PŠ Dvor. Svetovalna služba obvesti starše. Izoliranega otroka mora nadzorovati do prihoda staršev strokovna oseba (svetovalna delavka). V primeru, da učenec uporabi sanitarije in umivalnik, se ju za njim razkuži (dopoldanska čistilka). Brezkontaktni termometri se nahajajo v omaricah PP v vseh enotah, v matični šoli pa eden na RS in drugi v zbornici. V kolikor je učenec okužen s covid-19, so starši dolžni obvestiti razrednika in takoj za tem ravnateljico šole v roku 24 ur (telefonsko, elektronska pošta). Vodstvo šole postopa skladno z usmeritvami NIJZ. Postopek v primeru suma okužbe pri odrasli osebi je enak. V primeru, da je zaposlen okužen oz. je izvid testa pozitiven na covid-19, mora zaposleni čim prej obvestiti vodstvo šole. Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 je enak kot pri učencu. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 ravnamo v skladu z navodili NIJZ, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredelimo tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. V veljavi spremljanje okužbe učencev in zaposlenih z virusom SARS-CoV-2 z aplikacijo »COVID-19-STANJE NA VIZ ZAVODIH«. Protokol za šolsko leto 2021/22 se od lanskega protokola razlikuje v tem, da vodstvo VIZ ne priporoča karanten na domu, ampak seznam visokorizičnih kontaktov posreduje na NIJZ (nov namenski elektronski naslov), kjer izvedejo nadaljnje postopke (napotitev v karanteno, pošiljanje navodil).

Dopolnitev Pravil ravnanja v OŠ za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2

Sprememba odloka – maske

 

Žužemberk, 1. 9. 2021

Ravnateljica:

Mija Penca Vehovec, prof.

(Skupno 115 obiskov, današnjih obiskov 1)